اکانت رسمی دکتر محمدشریف ملک زاده در توییتر

اکانت رسمی دکتر محمد شریف ملک زاده در توییتر

https://twitter.com/mshmalekzadeh

امروز در دیدارهای مردمی گفتم که بر هدف مقدس #محاکمه #سلاطین #دروغ تاکید دارم. #دروغ ریشه مفاسد و بر هم زننده #ارامش‌روانی هر جامعه ای است. مصمم بر این سخن خود هستم و لحظه ای از ان کوتاه نخواهم امد. #خردگرایی و #عملگرایی #محمدـشریفــملکـزاده
#انتخابات
#شریف۱۴۰۰
#معیشت