کنفرانس خبری پروفسور محمد شریف ملک زاده در تاریخ 1400/2/26

پروفسور محمد شریف ملک زاده مخترع تئوری MFT در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد