اعلام نامزدی یکی از مفاخر علمی و فرهنگی کشور در انتخابات 1400

پروفسور محمد شریف ملک زاده پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد