آقای دکتر محمدشریف ملک زاده چکیده سوابق اجرائی و علمی رئیس گروههای مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی کشور رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی کشور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مدیریت دولتی دانشگاه […]